„MOJA SZCZĘŚLIWA RODZINA” GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy przedszkolaków wraz z Rodzinami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„MOJA SZCZĘŚLIWA RODZINA”, który adresowany jest do dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Ciasna.

plakat konkurs plastyczny

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJA SZCZĘŚLIWA RODZINA”

Rodzina. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie… To przestrzeń, którą tworzymy razem. Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie dodatkową okazją do wspólnego spędzania czasu oraz wzmacniania istniejących więzi w rodzinie.

ORGANIZATORZY:

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej – Przedszkole, ul Zjednoczenia 10. tel. 34 3535527

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych
 • Umacnianie wpływu rodziny jako wzorca prawidłowych zachowań
 • Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola wraz z rodzinami

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką podanego tematu
 • Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi ( rysowanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie, wycinanie lub grafika, itp.) konkurs nie obejmuje prac przestrzennych oraz wykonanych techniką komputerową.
 • Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko autora oraz nazwę i numer telefonu przedszkola.

KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAŁ W DWÓCH ETAPACH:

 • Etap przedszkolny – w trakcie, którego placówki wyłonią po 3 najlepsze prace z każdej grupy przedszkolnej
 • Etap gminny – spośród nadesłanych prac komisja konkursowa ( jury) przyzna trzy nagrody, trzy wyróżnienia, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

 • Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola w Ciasnej ul. Zjednoczenia 10 w terminie do 10 marca

OCENA PRAC:

Prace oceniane będą ze względu na:

 • zgodność z tematyką,
 • zgodność z celami konkursu,
 • walory estetyczne,
 • oryginalność pomysłu,
 • dobór środków i techniki plastycznej,
 • pracochłonność wykonanej pracy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZANIE NAGRÓD LAUREATOM

 • Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród
 • Prace konkursowe będą wyeksponowane w budynku i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciasna

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie i opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb konkursu
 • Nadesłane prace nie będą zwracane
 • Przekazanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu
 • Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu
 • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
 • Autorzy prac przenoszą na organizatora niczym nieograniczone prawa autorskie do przygotowanych prac
 • Prace konkursowe niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję